DIR-30 -
0
ו
DIR-320
םיבנת

שמשתמל

יךרדמ


. DIR-
-
320
ו
DIR-300
ם ב
י נתה

רתזע

ב
(
םירוביחה

יגוס

ל
)
כ

טנרטנילא

רוביח

רידגהל

ייתבה

שמשתמל

רוזעל

דעונ

ךירדמהםייזיפ

םירבויח
–
1

בלש


קפס

םע

רשק

רתי י
צ ל

ותירחהא

תא

ומעצ

לע

חקולו

םדומל

רבחת

מ
(
םיבשחמהמ

דחא

ףא

אלו
)
ואה

שתרב

עיופמ

בנתהש

עגרב

דחא

תולת

אלל
(
הליבכב

וא

יט ח
ו לא

רשקב
)
בנתל

םירבוח

מ ויה

י יתיתבה

שתרב

םיבשחמה
.
טנרטניהא

ו
(
קזב
/
םילבכ

)
יתשתהת

ו
.
מעצ

בנתב

רדגוי

ךרוהצ

דתימב

ש ן
,
גייחב

ךרו

צ לאל

ןמזה

לכ

טנרטנילא

םירבוחמ

ויהי

ו ינשב


R
J-45
ת

שר

לבכ

רתזעב ב

נתה

לש
INTERNET
יאתיצל
(ADSL /
םילבכ

)
םדומה

תא

רבחל

ו
,
למשחל

בנתה

את

רבחל

שי

ה
(
.
טמל

רויא

ה
)
רא ית

טוחלא

הרובצ

וא
RJ-45
שת

ר

לבכ

רתזע

ב
(1-4) LAN
ותיאיצל

רבחל

שי

םיבשחמה

.
אתא
:
בה

הרוצתב

היהי

םילבכה

רוביח

םויס

רחאל

בתנה

לש

ימדקה

לנאפה

לע

תוירונה

בצמ


×¢
.

ובק

תקלוד
(
:
חתמ

תקספא

במצ

גתיצי
)
מ
Powe
r
יתרונ

ת
.
בהבה

מ
:
ב
(
נתב

תוכרעמ

ותניקת

גתיצי
)
מ
Statu
s
יתרונ

ם
.
ינונת

רתבעה

ןמזב

תבהבהמו

רוביחה

תעב

תקלוד
:(
םדומל

רוביח

גתיצי
)
מ
INTERNET
יתרונ

ת
.
בהבה

מ
:(
יטוחלא

רודיש

במצ

גתיצי
)
מ
WLAN
יתרונ

ם
.
ינונת

רתבעה

ןמזב

תבהבה ו
מ

רוביחה

עתב

קתלוד
,
ב
(
נתל

םיבשחמ

רוביח

ותגיצי
)
מ
LAN1-4
ותירונ


א
:
בה

םישרתב

בתנה

לע

תוירונה

םוקימ

תא

הארם

יבשחמ

תרודגה
-
2

בלש

:
םיהז

בנתל

םירבוחמה

םיבשחמ

לכב

תורדגה

ד
א וול

שי

StartControl Panel Network Connectio
n
ל ס

נכיהל

שי

שת
(
ר

סיטרכ
) Local Area Connectio
n
לש

תורדגה

דאוונ

ונא

הותבא
-
Wireless Network Connectio
n
לש

ותרדגהה

את

דאוול

יורצ

תיטוחלא

הרובתצ

בשחמה

את

םירבח ו
מ

הרקמב
)
(
ךרד


Propertie
s
רחבנו
L
ocal Area Connectio
n
לע

רבכעה

לש

ינמי

רוכפת

ץחלנ


Propertie
s
רוכפת

לע

ץחלנו
Internet Protocol (TCP/IP
)
רחבנ

אבה

ןולחב


O
btain DNS server address automaticall
y
ו
Obtain an IP address automaticall
y
ןמוסמ

יכ

דאוונ

אבה

ןולחב
O
K
לע

ץחלנ

םויסב
בשחמל

הניקת

תבוכת

הקצמ

בנתה

יכ

דאוול

שי

תורדגה

םויס

רחלא
Stat
us
ץחלנו
L
ocal Area Connectio
n
לע

רבכעה

לש

ינמי

רוכפת

ץחלנ


192.168.0.1X
X :
הניקת
IP
תבוכת

ונלביק

יכ

דאוונו
Support
יתנושל

רחבנ
Clos
e
לע

ץחלנ

םויסב
בנתל

רבוחמ

בשחמה
,
בשחמה

ותרדגה

את

ונמיס

זאתב
.
טנרטנילא

בנתה

רוביח

את

ריגהל

ואה

באה

בלשה

בתנה

תרודגה
-
3

בלש


בנתל

לבכב

רבוחמ

בשחמ

םע

עצבל

יורצ
,
בתנה

לש
WEB
קשממל

סנכיהל

שי

בנתה

תא

רידגהל

נתמ

לע


בתנל

הסינכ
http://192.
.
168 0.
1
תבוכתל

שולגל

ו
,(Internet Explorer, Mozill ,
a Netscape
)
ןדפדפ

חולפת

שי
בנתל

הסינכב

מאסיסו

שמשתמ

םש

לש

ןולח

לבקנ

בנתל

ס כ
נ נו
Log I
n
לע

ץחלנ

םויסב

קיר

רי ש
א הל

שי

מאסיס

לש

ןולחה

ואת
admin
אוה

שמשתמ

םש:
טנרטנילא

רוביח

ה את

רידגנו
Manual Internet Connection Setup

לע

ץחל

נ בא
,
ה

ףדה

תא

לבקנ

A
( DSL
םמידומ
) PPPoE
רובחי

ותרדגה

:PPPoE (Username/Password)

רוביח

רוחבל

ש

י
My Internet Connection Is:
הדשב בא

ה

ךסמב
שגדומש

ומכ

םי ט
ר
ר
מ הפ

רעש

את

תונשל

ו
,
ן
(
גייחב

ומכ
)
טנרטני ה
א

קספ ל


ש מאסיסו

שמשתמ

םש

אלמל

שי

הטמל

חיפתש

ףדב
: Save Settin
gs
לע

ץוחלל

םויסבו
,
הטמל ך

סמ

םוליבצא
:
בה

ךסמה

תא

לבקנ

ןכמ

רחאל
טנרטניאל

רבחתה

בתנהו

הניקת

התי ה
י

הרדגהה

ם

א
.
תורדגהה

ךסמל

ונתוא

ריזחי

בתנה

תורדגהה

תרימש

םויס

רחאלו

בותכ

היהי

ודילו

לוחכל

רופאמ

ועבצ

תא

הנשי

ךסמה

לש

ילאמשה

דצב

ץראה

רודכ

לש

ןוקייאה
,
החלצהב
.
ה
(
טמל

ךסמ

םוליצ

הא
)
ר
“Internet Online”. ADS
L
רוביח

תרדגה

המייתסה

ךכב


(
ןגיחי

אל

ל םליבכ

רובחי

) Dynamic IP D
(

HCP)
רובחי

ותרדגה

Manual Internet
ל

× 
ס כיהל

ו

לאמש

דצב
INTERNET

לעו

ה
,
לעמל
SETUP
תינושל

לע

ץוחלל

שי
. Connection Setup
.
Dynamic IP (DHCP)
רוביח

רוחבל


שי
My Internet Connection Is:
ה

דשב

באה

ךסמב

. Save Settin
gs
לע

ץוחלל

שי

םויסבא
:
בה

ךסמה

תא

לבקנ

ןכמ

רחאל
טנרטניאל

רבחתה

בתנהו

הניקת

התייה

הרדגהה

ם

א
.
תורדגהה

ךסמל

ונתוא

ריזחי

בתנה

תורדגהה

תרימש

םויס

רחאלו

בותכ

היהי

ודילו

לוחכל

רופאמ

ועבצ

תא

הנשי

ךסמה

לש

ילאמשה

דצב

ץראה

רודכ

לש

ןוקייאה
,
החלצהב
.
ה
(
טמל

ךסמ

םוליצ

הא
)
ר
“Internet Online”
ן
.

גייח

אלל

םילבכ

רוביח

ילעב

ל
Dynamic Ip (DHCP)
ר

וביח

רתדגה

המייסתה

ךכב

(
ןגחיי

םע

םליבכ

רובחי

) L2T
P
רובחי

רתדגה

Manual Internet
ל

× 
ס כיהל

ו

לאמש

דצב
INTERNET

לעו

ה
,
לעמל
SETUP
תינושל

לע

ץוחלל

שי
.
Connection Setup: L
2TP (
Username/Password)
רוביח

רוחבל
My Internet Connection Is:
הדשב

באה

ךסמב
ט

נרטניהא

תיקספ

לש
L2TP
רתש

לש
IP
תבוכת


את לאמל

ש

י
L2TP Server IP Address
הדשב

הטמל

חיפתש

ףדב
.
ך
(
שמהב

העיופמ

ותיקספה

לכ

לש

םירתשה

ותבוכת

לתבט

ה
,
לש

מ ם רת
י
ש

ק
ית פס

לכל
)

שגדומש

ומכ

םירטמרהפ

רעש

את

תונשל

ו
,
ן
(
גייחב

ומכ
)
טנרטניהא

תיקספ

לש מא

סיסהו

שמשתמה

םש

תא

ןיזהל

ש

י ןכמ

רחלא
: Save Settin
gs
לע

ץוחלל

םויסב

ו
,
הטמל

ךסמ

םוליבצ
א
:
בה

ךסמה

תא

לבקנ

ןכמ

רחאל
טנרטניאל

רבחתה

בתנהו

הניקת

התייה

הרדגהה

ם

א
.
תורדגהה

ךסמל

ונתוא

ריזחי

בתנה

תורדגהה

תרימש

םויס

רחאלו

בותכ

היהי

ודילו

לוחכל

רופאמ

ועבצ

תא

הנשי

ךסמה

לש

ילאמשה

דצב

ץראה

רודכ

לש

ןוקייאה
,
החלצהב
.
ה
(
טמל

ךסמ

םוליצ

הא
)
ר
“Internet Online”

:
הרעה

תוהז

ןה
PPT -
P
ה

תורדגה
.PPTP
רוביחב

םג

שמתשהל

םילוכי

ןגייח

םע

םילבכה

תוחוקל
L2T -
P
ה

רוביח

םוקמב

.L2T -
P
ה

תורדגהל
עיפוי

ךסמה

לש

ילאמשה

דצב

ץראה

רודכ

לש

ןוקייאה

ןגייח

םע

םירבחתמה

םילבכה

תוחוקל

לצ

א
:(!
ה
)
בושח

הרעה

אל

ך

א
,( PPTP
וא
L2TP
)
טנרטניאל

רוביחה

לש

הרדגהה

ינפל

םג
“Internet Online”
בותכ

היהי

ודילו

לוחכ

עבצב

ודילו

לוחכ

עבצב

עיפומ

ךסמה

לש

ילאמשה

דצב

ץראה

רודכ

לש

ןוקייאה ש

קודבל

דואמ

בושח

ןכל
.
שולגל

היהי

ןתינ
.PPTP
וא
L2TP
לש

הרדגהה

ח
ר אל
“Internet Online”
בותכ


ן
.
גייח

םע

םילבכה

תוחוקלל

טנרטניאל

רוביח

תרדגה

המייתסה

ךכב


טנרטנילא

בנתה

את

רבחל

ונמייס

זאתב
ww .
w dlin .
k co.i
l
ו ל
נ ש

הכימהת

רבאת

ואמצל

ןיתנ

יתרבעב

ףסונ

ינכט

עדימיתותחלא

שתרב

החטבאו

םירטמרפ

רתדגה


החונ

יתטוחלא

שתר

רידגהל

ו
,
ך
(
רוהצ

דתימב
)
יתטוחלהא

שתרב

םיבושח

םירטמר

פ ס
'
מ

ותנשל

דיצכ

ריבסמ

ךירדמב

ה

ז קלח

.
חתטבומאו


עונמל

נתמ

לע

זאת

ו
, RJ-45
שתר

לבכ

רתזעב

יווק

ןופבא

רטוראל

רבוחמה ב

שחממ

בנתב

ותרדגה

עבצל

ץלמו

מ
:
הרעה
.
םירטמרהפ

יוניש

רחלא

יתטוחלא

שתרמ

ותקנתהת


בתנל

הסינכ
http://192.
.
168 0.
1
תבוכתל

שולגל

ו
,(Internet Explorer, Mozill ,
a Netscape
)
ןדפדפ

חולפת

שי
בנתל

הסינכב

מאסיסו

שמשתמ

םש

לש

ן ל
ו ח

לבקנ
.Log I
n
לע

ץחלנ

םויסב

קיר

רישאהל

שי

מאסיס

לש

ןולחה

ואת
admin
אוה

שמשתמ

םשבא
:
ה

ףדה

את

לבק ו
× 

בנתל

סנכנ

ןכמ

רחלא


בא
:
ה ף

דה

הת

לבקנ

ךסמה

לש

למאש

דבצ
WIRELESS SETUP
לע

ץחלנ: Manual Wireless Connection Setup
ל

×¢

ץחלנ
( dlink
ואה

לדחמה

רתירב

םש
)
ונלש

יתטוחלהא

שתרל

יורצה

םשה

את

רידגהל

לכונ

וב

בא
,
ה

ףדה

תא

לבקנ

לע

ץוחלל

םויסבו

הטמל

ךסמ

םוליבצ

שגדומש

ומכ

םירטמרהפ

לכ

תא

ותנשל

ש

י
,
יתטוחלהא

שתרל

םשה

רתדגה

רחלא
:Save Settings

E
W P
תנפצה
–

תיתוחלא

תשר

תחטבא


ר

וחבל

ש

י
Security Mode
ל

ש

הדשב

בא
(
ה

ךסמה

)
יתטוחלהא

שתרה

ותרדגה

ךס

מ יתחתבת
:Enable WEP Wireless Security (basic)

טמרובפ

םיות
5
תב

היהת

המסיסה
.'WEP Key
'
הדשב
WEP
מתסיס

ןיזהלו

עובקל

שי

הטמל

חיפתיש
WEP
ותרדגה

ףדב

ץוחלל

םויסבו

הטמל

ךסמ

םוליבצ

שגדומש

ומכ

םירטמרהפ

רשא

את

תונשל

שי

ןכומכ
.
ותיותוא

ותרספ

לולכל

הלוכיו
ASCII
.Save Settings
ם
.
כלש

יתטוחלהא

שתרל

רבחהתל

לכוי

ןורחהא

ךסמב

העבקנש

ותרבחהת

מתסיס

תא

עדויש

ימ

קרו

ךא

העתמ
P
W A
תנפצה
–

תיתוחלא

תשר

תחטבא


ר

וחבל

ש

י
Security Mode
ל

ש

ד
ה ש

ב בא
(
ה

ךסמה

)
יתטוחלהא

שתרה

ותרדגה

ךס

מ יתחתבת
:Enable WPA Only Wireless Security (enhanced)
6


3
דע
8

תב

היהת

המסיסה
.'Network Key
'
הדשב
WPA
מתסיס

ןיזהלו

עובקל

שי

הטמל

חיפתיש
WPA
ותרדגה

ףדב

הטמל

ךסמ

םוליבצ

שגדומש

ומכ

םירטמרהפ

רשא

תא

ותנשל

שי

ןכומכ

ות
.
יותוא

ותרספ

לולכל

הלוכיו
ASCII
טמרובפ

םיות
:Save Settin
gs
ץוחלל

םויסבו
.שתרל

רבחהתל

לכוי
'Network Key
'
הדש

ב ןורחהא

ךסמב

העבקנש

ותרבחהת

מתסיס

תא

עדויש

ימ

קרו

ךא

העתמ

ית
.
טוחלהא

:
תורעה

ידי

לע
WPA/WPA2
וא
WPA2 Only
םג

רידגהל

ןתינ
WPA Only
תחטבא

ונרדגהש

ומכ

הרוצ

התוא

ב
1
.
.Security Mod
e
לש

הדשב

יוצר

החטבא

לוקוטורפ

תריחב

תשרה

סיטרכ

יכ

אדוול

קר

שי

ת
.
ועיפומה

תויצפואהמ

תחא

לכב

שמתשהל

ןתינ
Cipher Type
לש

הדש

ב
2
.

ר
.
חבנה
Cipher Typ -
e
ב

ךמות

םכלש

יטוחלאה

M

AC Filter –

ת

יתי

ב תשר

תחטבא

:
למאש

דבצ
Access Contro
l
לע

ןכמ

רחלאו

הלעמל
ADVANCED
יתנושל

לע

ץחל

× 
,
בנתה

קשממל

סנכנ
שת
:
רב

שומישל

ריהתל

םיניינועמ

ונא

םותא

םיבשח

מ תא

המישרל

ףיסונ

לבק י
ת ש

ףדב

ב
:
נתב

שומישל

ריהתל

םיניינעומ

ונחנא

ותוא

בשחמה

את
Computer Nam -
e
ה

מתישרמ

רחבנ
לע

ץחלנ

ז

וא
, DHCP Client List

תחת

המ ש
י רב
Computer Nam -
e
ה

םוקמב

עיופת

בשחמ

ותוא

לש ם

שה
(
:
הטמל

ךסמ

ה
)
רא


:(
הטמל

ךסמ

ה
)
רא
"v"
ה

דיל

ןמסנו
MAC Address

חתת

המישרב

עיופת

בשחמ

ותוא

לש
MA -
C
ה

תבוכת

ןכמ

רחלא
ה
:
מישרל

םיספונ

םיבשחמ

ףרנצ

המוד

הרובצC
onfigure MAC Filtering Below
הדשב
,
תשרב

שומישל

ריהתל

י
ם ניינועמ

ונא

םותא

םיבשחמה

לכ

תא

ונספוהש

ירחא

םויסבו
, 'Turn MAC Filtering ON and ALLOW computers listed to access the network '
היופצבא

רחבנ
:(
הטמל

ךסמ

ה
)
רא
Save Settin
gs
ץחלל
ת
.
שרל

ב
ר חתהל

ולכוי

המישרב

העיופמ

םהלש
MA -
C
ה

תבוכתש

םיבשחמה

קר

עגר

וותמא


ב
.
נתה

לש

יתסיסבה

הרדגהה

את

ונמייס

זאתב

. ww .
w dlink.co
m
רבאת

אומצל

ןיתנ

ףסונ

ינכט

עדימ


ה
.
מיענ

השילגלארשיב

טנרטניאה

תויקפס

לש
LNS/PN
S
יתרש

תימשר
L2TP/PPTP
ןגחיי

םע

םליבכ

ךרד

םריבחמתל


ISP name
LNS
LNS IP address

Bezeqint 014
gch.bezeqint.net
matav.bezeqint.net
212.179.61.76
tevelbi.bezeqint.net
Netvision
cable.netvision.net.il
212.143.205.250
212.143.205.251
212.143.205.253
Internet Zahav
lns.inter.net.il
213.8.8.84
213.8.8.99
213.8.15.253
012
cablelns.012.net.il
212.199.170.59
cablepns.012.net.il
212.199.5.27
Barak
cable.barak.net.il
62.90.5.1
Actcom
lns4.actcom.net.il
192.117.122.13
172.26.255.197
Aquanet

213.57.50.254
HUJI
di8-2.dialin.huji.ac.il
132.64.10.2
TAU
lns.tau.ac.il
132.66.4.125
BGU
cable.bgu.ac.il
132.72.5.1
132.68.245.109
Internal (Eilat)
cable.internal.co.il
172.26.255.242
A2Z
lns.a2z.net.il
62.56.252.232תינכט

הכימת


אוצמל

ןתינ

ףסונ

עדימ

לכו

היצטנמוקו

ד
,
ח
ה שוק

ינוכדע

.
ונלש

× 
ט רטניאה

רתא

ב


קני
-
ל יד

לש

תינכטה

הכימתל

תונפל

ןתינ

.
ינורטקלאה

ראודב

וא

ןופלטב

ת
:
ינכט

הכימת

לש

ןופלטה

רפסמ
03-9212886ט
:
נרטניאב

תינכט

הכימת

http://www.dlink.co.il
e-mail: support@dlink.co.il