Обзор: Портальная гипертензия.

Портальна гіпертензія при цирозі характеризується стійким і наростаючим
порушенням спланхнічного та системного кровообігу із розвитком
колатерального кровоплину, який у своїй основі спричинює виникнення у
хворих таких ускладнень, як кровотеча, асцит, енцефалопатія (Буланов
К.И., Чуклин С.Н., 1999; Stanley A.J., Bouchier I.A., 1997).

Спектр хронічних захворювань печінки дуже широкий, і в кінцевому
підсумку, закінчується розвитком цирозу печінки та його ускладнень.
Рівень захворювання інфекційними гепатитами на Україні в 1997-1999 роках
склав 16,7-20 на 100 тис. населення. Мільйони носіїв вірусу гепатиту у
найближче десятиріччя стануть тяжкими хворими, що обумовить збільшення
смертності від патології печінки (В.М. Хворостинка та співавт., 1991;
С.Н. Соринсон, 1998; А.Л. Гураль та співавт., 2000; Krige J.E. et al.,
2001).

Серед причин смерті цироз печінки за повідомленнями ВООЗ займає 8 місце.
Асцитичний синдром при цьому розвивається у 28-85% хворих, а тривалість
життя хворого з моменту появи асциту не перевищує трьох років (Saadeh S.
et al, 2004; Сипливый В.А. и соавт., 2002; Arroyo V., 2002; Nilius R.,
1991;). 

Лікування хворих на цироз печінки, ускладнений асцитичним синдромом,
залишається проблемою проблем сучасної гепатології. Численні
запропоновані способи лікування асциту – від операції Кальба та її
модифікацій до судинних і органних портокавальних анастомозів не дали
очікуваних результатів (Буланов К.И., 1999; Котенко О.Г., 1999; Береснев
А.В., 1993; Abraldes J.G. et al., 2003).

Багато вітчизняних та іноземних авторів вважає, що наявність
резистентного асциту є протипоказанням до операційного втручання, тому
що за цих умов різко зростає летальність (Шалімов О.О., 1999; Калита
Н.Я. и соавт., 2002; Ерамишанцев С.А. и соавт., 2003).

Виконання оперативних втручань для досягнення гемостазу супроводжуеться
високою післяопераційною летальністю (Джоробеков А.Д.,1998; Литкін М.І.
та співавт., 1986). Більш ефективними при лікуванні ускладнень
портальної гіпертензії є рентгенендоваскулярні методи. Їх перевага
полягає у мало обмеженості протипоказань, впливі на портальну 
гемодинаміку, досягненні стійкого гемостазу (Гранов О.М., та співавт.,
1991; Борисов А.Е. та співавт., 2000; Chicamori F. et all., 2001). У
звязку з здатністю редукції портального кровотоку, відмічена позитивна
дія ЕЕСА при корекції інших ускладнень портальної гіпертензії - асциту,
гіперспленізму, а також стійка стабілізація стану хворих (Черкасов В.А.,
1998; Прокубовський В.І., 1993; Hirai K. et all., 1986; Huang F. et
all.,1998).

Пріоритетним напрямком в хірургії портальної гіпертензії є застосування
мініінвазивних втручань, у поєднанні з виконанням оперативних засобів та
використанням засобів впливу на патогенетичні механізми захворювання та
гомеостаз організму у цілому (Лебезев В.М. та співавт., 1991; Мингазов
Р.С. та співавт., 1995; Myburgh J.A., 1990; Klechtle S.J. et all.,
1994).

Для виконання ендоскопічної склеротерапії використовували гнучкі
фіброендоскопи та ендоін’єктори NM-IK або ACMI-TX-82 фірми „Olympas” для
комбінованих інтра- та паравазальних ін’єкцій 3% розчину тромбовару або
1-2% розчину полідоканолу («Етоксисклерол®»). 

Обсяг спеціальних методів дослідження центральної та ворітнопечінкової
гемодинаміки та спеціальних хірургічних маніпуляцій

Методи дослідження	Кількість 

Кардіосумісна доплєрографія	100

Ультразвукове дослідження гепатопанкреатичної зони	170

Мезентерикоспленопортографія 	97

Артеріомезентерикопортографія	78

Фіброезофагогастродуоденоскопія	210

Пункційне морфологічне дослідження печінки	67

Радіоізотопне скенування печінки	63

Енцефалографія	120

Моніторинг ВЧТ	70

Дослідження функції зовнішнього дихання	36Діагностичний алгоритм у хворих з кровотечею з варикозно-розширених вен 
стравоходу і кардії

Визначення ступеня тяжкості крововтрати по гематокриту і в’язкості
крові.

Визначення ступеня операційного ризику (з урахуванням шкали APACHЕ II).

Визначення стадії тромбоутворення в арозованій судині (за классифікацією
Зайцева В.Т. та співавт.,1990).

Визначення ступеня ризику рецидиву кровотечі, згідно бальної оцінки, що
визначає невисокий ризик (до 9 балів), високий ризик (10-14 балів),
надзвичайно високий (більш 15 балів).

Визначення функціонального стану печінки, згідно критеріїв Child-Pugh.

Визначення особливостей портального кровотоку.

Оцінка показників згортання крові.

Оцінка стану функціонально важливих органів та систем організму.

Поділ хворих на ЦП залежно від печінкової недостатності та кількості
кровотеч із ВРВ стравоходу

Ступінь печінкової недостатності за

Child-Turkotte-Pugh	Кількість хворих	Одна кровотеча	Дві і більше

кровотеч

“В”	60	33 (55%)	27 (45%)

“С”	109	39 (35,78%)	70 (64,22%)

Всього	169	72	97

Наявність ВРВ стравоходу і шлунка у залежності від ступеня печінкової
недостатності

Ступінь печінкової недостатності за Child-Turсotte-Pugh	ВРВ стравоходу
ВРВ шлунка

„В”           n=61	60	15 

„С”           n=109	109	72 

Лікувальний алгоритм у хворих з кровотечею з варикозно-розширених вен

стравоходу і кардії

Балонна тампонада стравохідно-шлункового переходу зондом
Сенгстакена-Блекмора.

Катетеризація центральної та ворітної вен, з проведенням комплексної
гемостатичної терапії.

Застосування екстраанатомічного портокавального шунта, при початковому
високому тиску в системі ворітної вени.

Катетеризація сечового міхура з визначенням почасового діурезу.

Застосування ендоскопічних методик гемостазу.

Використання методів детоксикації організму за показаннями.

Виконання екстренних хірургічних втручань.

Виконання відстрочених оперативних втручань.

Важливою умовою кровотамування вважали досягнення тимчасового первинного
гемостазу. З цією метою користувалися запропонованим нами методом
екстракорпорального портокавального шунта та керованої портальної
гіпотонії (патент України №34320А). Для цього у 27 (35,5%) хворих
основної групи виконували катетеризацію ворітної вени через пуповинну
вену, проводили портоманометрію з допомогою апарату Вальдмана. При
портальному тиску більше 260 мм вод.ст. проводили забір до 250 мл крові
у флакон з розчином цитрату натрію, яку центрифугували. Одержану
еритроцитарну масу переливали в систему порожнистої вени. У всіх хворих
портальний тиск знизився і показники його не перевищували 200 мл вод.
ст.

Використані основні операційні втручання поділили на 4 групи ((Русин
В.І.,2005):

І група – втручання, спрямовані на зменшення лімфопродукції печінкою.
Патогенетичний ланцюг – зниження синусоїдального тиску. Артеріальна
емболізація, балонна оклюзія НПВ, судинно-шунтувальні операції.

ІІ група – втручання, спрямовані на зменшення лімфопродукції та
покращання лімфодинаміки. Патогенетичний ланцюг – лікування динамічної
та функціональної недостатності лімфообігу. Лімфовенозні анастомози,
дуктоліз, лапароскопічні органоанастомозні втручання. 

ІІІ група – методи симптоматичного лікування. Патогенетичний ланцюг –
зниження ВЧТ. Зменшення виявів гепатопульмонального, гепатокардіального
синдромів, зупинення кровотечі з ВРВ стравоходу та шлунка. Лапароцентез,
асцит-діаліз-сорбція з реінфузією ультрафільтрату, альбуміновий
перитонеальний діаліз, ендоскопічна склеротерапія, ендоваскулярна
емболізація лівої шлункової вени та артерії, операції деваскуляризації
та транссекції, операції блокування гастроезофагеального переходу
(операція Калити).

IV група – трансплантація печінки. Патогенетичний ланцюг – зняття
портальної гіпертензії з відновленням функції печінки.

Методи лікування ЦП, ускладненого асцитичним синдромом (Русин В.І.,2005)

??????????

??&??????

”я%

‘

’

’

”я%

‘

’

’

”я%

‘

’

’

?ечінкової артерії	9

Ендоваскулярна емболізація печінкової та селезінкової артерій	11

Ендоваскулярна емболізація селезінкової та лівої шлункової артерій	14

Ендоваскулярна емболізація лівих шлункових вени та артерії	10

Балонна оклюзія НПВ	7

Судинно-шунтувальні операції	13

Роз’єднуючі операційні втручання	6

Операції деваскуляризації	34

Ендовідеохірургічні органоанастомозні операції	36

Створення ЛВА 	9

Дуктоліз	6

Діаліз-сорбція асцитичної рідини	46

Альбуміновий перитонеальний діаліз	21

Пересадка частки печінки	1

Ендоскопічна склеротерапія ВРВ на висоті кровотечі	37

Ендоскопічна склеротерапія ВРВ в плановому порядку	140

Всього	447

Виділили такі варіанти етапності операційних втручань:

І варіант – операція ендоскопічної склеротерапії – ендоваскулярна
операція – асцит-діаліз-сорбція – ендоскопічна склеротерапія –
лапароскопічна оментогепатопексія – асцит-діаліз-сорбція.

ІІ варіант – асцит-діаліз-сорбція – ендоскопічна склеротерапія –
асцит-діаліз-сорбція – оментогепатопексія – ендоваскулярна операція. 

ІІІ варіант – операція деваскуляризації – склеротерапія –
асцит-діаліз-сорбція – блокування НПВ.

IV варіант – судинно-шунтувальна операція – асцит-діаліз-сорбція –
ендоваскулярна операція – асцит-діаліз-сорбція – пересадка печінки.

V варіант – склеротерапія – асцит-діаліз-сорбція – ендоваскулярне
втручання – створення ЛВА.

VI варіант – альбуміновий діаліз – склеротерапія.

VII варіант – створення ЛВА, ендоваскулярна операція,
ендовідеохірургічна операція.

Операції деваскуляризації виконано у 34 пацієнтів: задовільний результат
отримано у 20 (58,8%) і незадовільний – у 14 (41,2%) із них.
Патогенетично ці операції були спрямовані на профілактику повторних
кровотеч із ВРВ стравоходу та шлунка і лікування гіперспленізму. При
цьому наявність ВРВ стравоходу ІІІ-го ступеня, незважаючи на
деваскуляризацію малої кривини шлунка з перев’язкою лівої та правої
шлункових вен, діагностовано у 7 (20.6%) пацієнтів у перший рік із
збільшенням кількості хворих до 24 (70.6%) – на другий, і до 26 (76.5%)
– на третій рік після деваскуляризації відповідно. Кровотечу з ВРВ
стравоходу за три роки стверджено у 9 (26.5%) пацієнтів, а явища
вираженої портальної гастропатії – у всіх 34 (100%) хворих.

У більшості хворих ВРВ стравоходу утворюються внаслідок скидання
портальної крові лівою шлунковою веною, тоді як ізольовані ВРВ шлунка
зумовлені скиданням крові короткими шлунково-селезінковими венами.
Безумовно, що у цьому процесі активну участь бере ліва шлункова артерія,
оскільки вона кровопостачає більшу частину шлунка. Відстеживши механізм
різкого розширення та утворення масивного колатерального кровопостачання
шлунка після проксимальної перев’язки селезінкової артерії, можна
стверджувати, що вона повинна супроводжуватися перев’язкою лівої
шлункової артерії. В іншому випадку портальна гастропатія нівелює
очікуване покращання якості життя хворого.

Доцільність одночасного блокування селезінкової та лівої шлункової
артерій обумовлена наявністю прямих підслизових артеріовенозних
анастомозів у гастроезофагеальній зоні, що підтверджується при
селективній ангіографії лівої шлункової артерії. На основі аналізу
результатів ангіографічних досліджень, можна стверджувати, що ізольовану
перев’язку або емболізацію селезінкової артерії при субкомпенсованому ЦП
не слід виконувати як самостійну процедуру, оскільки навіть операції
деваскуляризації (типу Хассаб-Пакет) із перев’язкою селезінкової артерії
(СА) у віддаленому періоді спостереження призводять до наростання явищ
портальної гастропатії.

При внутрішньопечінковій формі портальної гіпертензії ендоваскулярна
емболізація СА дозволяє досягнути зменшення виявів передовсім синдрому
гіперспленізму. Проте не можна заперечити факту зменшення ступеня ВРВ
стравоходу. Проксимальна емболізації СА може призвести до розвитку
ішемічного панкреонекрозу, проте у порівнянні з дистальною вона є більш
ефективною у досягненні зменшення виявів ПГ та розвитку виражених
ішемічних змін у селезінці згідно із законом магістрального
кровопостачання Фуа. У загальному, ендоваскулярна емболізації СА у
хворих на ЦП сприяє зменшенню синдрому гіперспленізму. До ускладнень
ендоваскулярної емболізації СА слід віднести: інфаркт селезінки,
наростання портосистемної енцефалопатії, реактивний ексудативний
плеврит, панкреонекроз, абсцес селезінки.

Одночасна емболізація печінкової та селезінкової артерій має свої
переваги у порівнянні з роздільною емболізацією як в економічному, так і
в психологічному аспекті, оскільки відпадає необхідність у повторній
ангіографічній процедурі. 

Поєднана емболізація двох артеріальних басейнів є достатньо безпечним
методом лікування, який дає більш виражений ефект зниження портального
тиску (табл. 7): настає зниження усіх показників регіонарної
гемодинаміки, що приводить приблизно до дворазового зниження портального
тиску, у порівнянні з емболізацією тільки селезінкової артерії. Усі
хворі відносилися до „В” класу печінкової недостатності за Чайлдом, мали
явища транзиторного асциту і ознаки вираженого гіперспленізму.

Унаслідок проведеного комплексного етапного лікування хворих із
використанням малоінвазивних ендоваскулярних методів вдалося не тільки
скоректувати портальну гемодинаміку, припинити кровотечу або ліквідувати
асцит, але і значно покращити функціональний стан печінки.

Ендовідеохірургічні органоанастомозні операції виконано у 36 пацієнтів.
У 20 хворих виконана лапароскопічна оментогепатопексія з попередньою
коагуляцією поверхні печінки. У 16 хворих виконано відеолапароскопічні
втручання типу Кальба-Фегерешану. Серед 20 хворих, яким виконано
оментогепатопексію, незадовільний результат встановлено тільки в одного.
У 16 пацієнтів після ендовідеохірургічної операції Кальба незадовільний
результат відзначено у 6 (37,5%). 

Діаліз-сорбція асцитичної рідини виконана у 46 хворих.

В асептичних умовах у нижній відділ черевної порожнини зліва вводили
катетер-дренаж, який через комплект діалізних магістралей під’єднували
до контуру: роликовий насос (завод „Алмаз”, Україна) для обліку об?єму
забраної асцитичної рідини, повітревловлювач, колба з гемосорбентом
(„Гемосорб-2”, торгова марка Карбокол), діалізатор (F-5, Fresenius,
Німеччина), в якому замість діалізного розчину був створений від?ємний
тиск за допомогою другого роликового насосу (рис. 2). 

Рис. 2 Схема проведення ізольованої ультрафільтрації із сорбцією
асцитичної рідини

Очищену та дегідратовану асцитичну рідину забирали в заздалегідь
приготовлені стерильні флакони. За один сеанс забирали 8-10 літрів
асцитичної рідини, із якої після діаліз-сорбції отримували 2-3 літри
концентрату.

Під час проведення ультрафільтрації із сорбцією здійснювали
внутрішньовенну крапельну інфузію синтетичних плазмаекспандерів.
Концентрат заморожували в морозильнику і в подальшому вводили хворим
упродовж наступних днів після розморожування.

Ендоскопічна склеротерапія на висоті кровотечі у 19 (51,4%) хворих дала
задовільний результат, незадовільний – у 13 (35,1%). Померло 5 (13,5%)
пацієнтів.

Низький відсоток успішного припинення кровотечі з ВРВ є свідченням, по
перше, того, що практично половина хворих класу „С” за Чайлдом мають
кровотечі з ВРВ шлунка, коли кровотечу зупинити важче. По-друге, при
наявності відносної гіповолемії на фоні асцитичного синдрому, при
кровотечах розвивається ще й істинна гіповолемія. Питання заповнення
судинного русла у таких хворих необхідно вирішувати на фоні проведення
асцит-діаліз сорбції з реінфузією ультрафільтрату та тимчасового
зупинення кровотечі.